REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Kraina Zabawek Bebok, dostępny pod adresem
internetowym https://zabawkibebok.pl/ prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Kraina Zabawek Bebok Joanna Rynkiewicz
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP 5512481324
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów-
Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania
Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Kraina Zabawek Bebok Joanna Rynkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 5512481324
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która
korzysta ze Sklepu.
5. Przedsiębiorca – Konsument – klient, który jest osoba fizyczną zawierającą
umowę bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
CEiIDG.
6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym https://zabawkibebok.pl/
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane
przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i
modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu –
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Zawadka 64P, 34-100 Wadowice
2. Adres e-mail Sprzedawcy:
biuro@zabawkibebok.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 883 652 665
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
PLN: 04124041971111001109583243
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17
§4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką
internetową (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną
obsługą języka Javascript,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies.
§5 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6
Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, euro oraz dolarach
amerykańskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach
Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
związania się Umową Sprzedaży.
§6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji
hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie
stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§7 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Dodaj do koszyka”;
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić
Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
(sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż
dane odbiorcy Zamówienia;
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w
link przesłany w wiadomości e-mail;
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8
pkt 3.
§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
a. Kurier DPD, (1-2 dni robocze)
b. Kurier DPD za pobraniem, (1-2 dni robocze)
c. Inpost Paczkomaty, (1-2 dni robocze)
d. Odbiór osobisty
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności PayU
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatność za pobraniem
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
§9 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy
o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie
2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w
przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący
sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem –
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata.
6. Dostawa Produktu do Klienta na terenie Polski jest bezpłatna przy kwocie powyżej 300zł (wybranym przez Administratora przewoźnikiem). Czas dostawy to około 1-2 dni robocze.
Koszty dostawy Produktu poza teren
Polski są odpłatne i są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia w momencie wyboru miejsca wysyłki.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego
części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Klient zostanie
niezwłocznie poinformowany.
§10 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może w terminie 14 dni
odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy,
składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do
zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie
może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie
oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie
wypełnionego formularza Odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca
niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy na
podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy.
5. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę
uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Konsumenta –
Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Konsumenta –
Przedsiębiorce użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/
Konsument – Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi
kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
e. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt
na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,
jeśli Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca odeśle Produkt przed
upływem terminu 14 dni.
f. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie
koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze
względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą.
g. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać
towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
a. w przypadku sprzedaży towarów z personalizacją. Oznacza to, ze
sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego
na specjalne zamówienie Konsumenta/ Konsumenta –
Przedsiębiorcy,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta/ Konsumenta – Przedsiębiorcy, który
został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia
od Umowy,
c. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami.
§ 11 Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
Konsument, oraz Przedsiębiorca – Konsument ma prawo do reklamacji w
oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,
strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub poprzez odesłanie
wypełnionego formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności
(w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz
żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na
adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014
r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem
Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a
jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
a. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki
na zlecenie Administratora.
b. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
Gromadzenie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem GDPR / RODO
§14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie
Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.
3. Treść Regulaminu może zostać pobrana w każdej chwili z serwisu (w formie
pliku PDF).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin obowiązuje od dnia: 2.11.2021.

Shopping Cart
Polityka prywatności: Nasz sklep internetowy używa informacji zapisanych za pomocą plików Cookies, między innymi w celu umożliwienia logowania do systemu, zapewnienia prawidłowego działania schowka, koszyka i mechanizmu składania zamówień, statystyk oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Więcej informacji - w tym pomoc jak zablokować cookies na naszej stronie - znajdą Państwo w polityka prywatności View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
pkt.1. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem Danych jest Kraina Zabawek BEBOK Joanna Rynkiewicz. Nip: 5512481324 , adres: 34-100 Zawadka 64P Email: biuro@zabawkibebok.pl
 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” określeniem – „My”.
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.
  pkt.2. Administrator Danych
 1. Usługodawca jest Administratorem Danych swoich klientów. Przetwarzamy Twoje dane: imię, adres e-mail.
 2. Dane osobowe przetwarzane są: a) z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności; c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, sprzedaży Produktów, świadczonych drogą elektroniczną; d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: – w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli wysłałeś wiadomość przez formularz kontaktowy;
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem Danych) ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail podanym w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy, tak samo jak My, stosują się do przepisów oraz wymogów ochrony danych osobowych.
  pkt.3. Pliki Cookies
 1. Witryna używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników w witrynie. Cookies identyfikuje użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta, do potrzeb użytkownika. Dzięki zapamiętaniu jego preferencji, umożliwione są odpowiednie dopasowania skierowanych do niego reklam i przekazów marketingowych. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystywane są następujące typy Plików Cookies: a) „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (remarketing w wyszukiwarkach, w sieci reklamowej Google (GDN), remarketing z wykorzystanie, technologii pixel kodów na Facebook’u, inne sieci reklamowe).
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania Plikami Cookies jest dostępna na stronach: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=plhttps://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Fads%2Fpreferences https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
 6. Więcej o Plikach Cookies możesz przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
  pkt.4. Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Administrator strony nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z serwisu, ani następstwa z tego wynikłe. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron oraz treści tam zawarte.
pkt.5. Prawa autorskie
 1. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy serwisu lub innych podmiotów. Elementy, których Wydawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji. Wydawca oświadcza, iż materiały graficzne oraz animacje promujące poszczególne materiały pochodzą od producentów lub podmiotów z nimi współpracujących. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.
Save settings
Cookies settings